ZMIENIAMY SIĘ ZGODNIE Z RODO

DRODZY UŻYTKOWNICY PRZEDSTAWIAMY KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLIURETANY spółka z o.o. z siedzibą w Czańcu przy ul. Dworskiej 22a

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wymienionych w poniższych punktach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f.

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Jeśli złożyłeś zapytanie, bądź zamówienie przy pomocy wiadomości e-mail lub telefonicznie w  POLIURETANY spółka z o.o., przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach obsługi klienta.

Gdy jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu organizacji dostawy zakupów, wystawienia faktury , wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji dokumentów, zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

Twoje dane przetwarzamy także na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe:

Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi realizację zamówień. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi, takie jak: obsługa i wsparcie technologii, usługi przechowywania danych, usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, przetwarzają je wyłącznie na cele POLIURETANY spółka z o.o., a zatem nie wykorzystują ich dla swoich własnych celów.

Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom, takim jak dostawcy firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takimi jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane osobowe:

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymienione uprawnienia możesz wykonać w następujących przypadkach:

  • Żądać sprostowania danych możesz, gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • Żądać usunięcia danych możesz, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to
    z przepisów prawa
  • Żądać ograniczenia przetwarzania danych możesz, gdy Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony.

Gdzie uzyskać informacje:

POLIURETANY spółka z o.o. dba, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Twoich praw i wolności. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym administratorem pod adresem e-mail: biuro@poliuretanyczaniec.pl

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziesz naszym Klientem, a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzesz. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.

Więcej szczegółów dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania przez POLIURETANY spółka z o.o. Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej www.poliuretanyczaniec.pl.